Đồng hồ đo áp suất chênh áp

Đồng hồ đo áp suất chênh áp

Model GTX35R/GTX40R Remote Seal Type

Đồng hồ đo áp suất chênh áp

Model GTX35F/GTX60F Flange Type

Đồng hồ đo áp suất chênh áp

Model GTX__D